OnderhoudNL is een merknaam van FOSAG, de ondernemersorganisatie van (restauratie-)schilders- en (totaal-) onderhoudsbedrijven, industriële onderhoudsbedrijven,  en de glaszetbedrijven.  Met ruim 2.600 aangesloten bedrijven in 5 marktsegmenten cq. sectoren is OnderhoudNL de grootste vereniging in het (totaal-) gebouwonderhoud en het onderhoud van industriële installaties en kunstwerken in Nederland. Door het professioneel onderhoud wordt alles waar mensen in wonen, werken, leren, recreëren, reizen en vervoeren verduurzaamd en behouden voor de toekomst.

Gebouwonderhoud
Gebouwonderhoud vindt plaats in opdracht van particulieren, VvE’s, zakelijk MKB, woningcorporaties en overheden.  Bij deze laatste twee is er vaak sprake van renovatie, restauratie, mutatie- of transformatie-onderhoud.

Industrieel onderhoud
Onderhoud van industriële installaties en kunstwerken vindt plaats aan boor- en offshoreplatforms, (petro-) chemische installaties, bruggen, bruggen en viaducten, waterwerken, windmolens, zend- en hoogspanningmasten, zee- en binnenvaartschepen, pleziervaartuigen en jachten, staalconstructies, damwandbeplating, machines en machineonderdelen. Opdrachtgevers hier zijn Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten, olie- en energiemaatschappijen, rederijen, waterschappen e.d.

Omvang
De totale sector is in Nederland goed voor een omzet van ruim 3 miljard euro en biedt direct en indirect werk aan zo’n 25.000 mensen.

Organisatie
OnderhoudNL is een professionele, krachtige organisatie die zich inzet voor een betere positie van de branche en een maatschappelijke erkenning die economisch en sociaal van belang is. OnderhoudNL bepaalt letterlijk en figuurlijk de kleur van Nederland.

Kerntaken
De kerntaken van OnderhoudNL zijn collectieve belangenbehartiging, brancheontwikkeling en ledenadvies aan de aangesloten bedrijven.

Belangenbehartiging
OnderhoudNL behartigt de belangen van haar leden op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau. De vereniging is lid van werkgeverskoepels MKB-Nederland en VNO-NCW en zit daar in het hoofdbestuur. Daardoor is de organisatie in een vroeg stadium betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe wet- en regelgeving om zo invloed uit te kunnen oefenen. Deze politieke lobby is van wezenlijk belang voor de sector. Daarnaast worden met de werknemersorganisaties algemeen verbindende afspraken gemaakt, de cao, en de inrichting van het (beroeps-)onderwijs en de instroom van nieuwe vakkrachten bepaalt.

Brancheontwikkeling
Natuurlijk richt OnderhoudNL zich ook op brancheontwikkeling door het verder professionaliseren van de bedrijfsvoering van haar leden. Hierdoor kan de sector zich ontwikkelen tot een efficiënte en innovatieve sector. Ook voert OnderhoudNL branchepromotie-campagnes voor haar leden uit, zoals de Winterschilder, Knap Werk en Vier-seizoenenonderhoud.

Ledenadvies
Ledenadvies vindt plaats op zowel individueel als  collectief niveau, zowel andelijk, regionaal, lokaal als via de sectoren. OnderhoudNL kent een telefonische Ledenadvies en werkt samen met geselecteerde bedrijven die als FOSAG-Partner een advies met ledenvoordeel bieden. Daarnaast heeft OnderhoudNL eigen branchekwaliteitslabels, zoals de AF-erkenning voor de particuliere markt en VGO-Keur voor de corporatiewereld. OnderhoudNL organiseert bijeenkomsten in het land voor kennisoverdracht, informatie of raadpleging. OnderhoudNL heeft een eigen verenigingsvakblad (FOSAG-magazine ), een moderne site met heel veel materiaal achter een ledeninlog  en wekelijkse digitale nieuwsbrieven.